Megosztás!
Sportegyesületek és a GDPR - Sportegyesületek komplex háttértámogatása

1, Irányadó jogszabályok
A Tájékoztató célja, hogy rögzítse az üzemeltető Nagy Zoltán e.v. adatvédelmi és – kezelési politikáját és elveit.
A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor a társaság különös tekintettel vette figyelembe az
Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy
„GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági
reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”)
rendelkezéseit.
Jelen Adatkezelési Tájékoztató hatálya a https://klimatechnic.hu címen elérhető weboldalhoz (a
továbbiakban: „Weboldal”) kapcsolódó adatkezelésekre terjed ki.
Ellenkező tájékoztatás hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki olyan weboldalak, szolgáltatók
szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyekre a Weboldalakon található hivatkozás vezet. A
Tájékoztató hatálya nem terjed ki azon személyek (szervezetek, cégek) adatkezeléseire, amelyek
tájékoztatásából, hírleveléből, reklámleveléből a Felhasználó a Weboldalról értesült.

2, Az Adatkezelő személye és tevékenysége
Név: Nagy Zoltán e.v.
Telefon: +36-20-492-0605
E-mail: info@klimatechnic.hu
Az Adatkezelő Magyarországon bejegyzett egyéni vállalkozó.
Az Adatkezelő üzemelteti a Weboldalt, amely Nagy Zoltán e.v. szolgáltatásainak ismertetése
céljából jött létre.
3, Fogalom meghatározások
Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált
módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés,
tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés,
továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy
összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.
Adatkezelő: az a 2. pontban meghatározott személy, aki az Adatkezelés céljait és eszközeit – önállóan
vagy másokkal együtt – meghatározza.
Adatfeldolgozó: szolgáltató, aki az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely
információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen
valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes
személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára
vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
Felhasználó: az a természetes személy, aki a Weboldalon érdeklődőként megadja az alábbi pontokban
felsorolt adatát.
Külső szolgáltató: az Adatkezelő vagy a Weboldal üzemeltetője által, az egyes szolgáltatások
biztosításához kapcsolódóan – akár közvetlenül, akár közvetetten – igénybe vett harmadik fél
szolgáltató partnerek, amelyek számára a szolgáltatásaik biztosítása érdekében Személyes adatok
továbbításra kerülnek vagy kerülhetnek, illetve akik az Adatkezelő részére Személyes adatokat
továbbíthatnak. Külső szolgáltatónak minősülnek továbbá azon szolgáltatók is, amelyek nem állnak
sem az Adatkezelővel sem a szolgáltatások üzemeltetőivel együttműködésben, azonban az által, hogy
hozzáférnek a Weboldalhoz, a Felhasználókról adatokat gyűjtenek, amelyek akár önállóan, akár más
adatokkal összekapcsolva alkalmasak lehetnek a Felhasználó azonosítására.
4, Az adatkezelés elvei, módja, az irányadó jogszabályok
4.1. Az Adatkezelő a jóhiszeműség, a tisztesség és az átláthatóság követelményeinek megfelelően, a
Felhasználókkal együttműködve jár el az adatkezelés során. Az Adatkezelő csak a törvényben
meghatározott, vagy a Felhasználók által megadott adatokat kezeli, az alábbiakban meghatározott
célokból.
4.2. Minden olyan esetben, ha a Személyes adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától
eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett
hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.
4.3. Adatkezelő a neki megadott Személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott Személyes adatok
megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.
4.4. Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban meghatározott
Adatfeldolgozókon, valamint egyes – a jelen Tájékoztatóban hivatkozott – esetekben a Külső
szolgáltatókon kívül harmadik félnek át nem adja.
A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában
történő felhasználása, mely az érintett Felhasználó beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen
formában nem tartalmazhatja, ez által nem minősül Adatkezelésnek, sem adattovábbításnak.
4.5. Az Adatkezelő a személyes adatokat az irányadó jogszabályoknak megfelelően kezeli. Az
adatkezelésre irányadó jogszabályok különösen:
• a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII.
törvény (továbbiakban: „Grtv.”);
• az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;
• a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (a bizonylatok megőrzését illetően).
• az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
(továbbiakban: „Infotv.”);
• az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete
5, Az adatkezelés célja
Az Adatkezelő személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség
teljesítése érdekében kezel. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel az adatkezelés céljának.
Az Adatkezelő törekszik arra, hogy csak olyan személyes adat kezelésére kerüljön sor, amely az
adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat
csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. Az adatkezelés célja elsősorban
a Weboldal üzemeltetése, és az Adatkezelő szolgáltatásainak nyújtása.
Az adatkezelés célja a fentiek alapján:
• A Felhasználó információt kér a szolgáltatásról
• A Felhasználó azonosítása, a Felhasználóval való kapcsolattartás;
• A Felhasználó külön hozzájárulása esetén hírlevél küldése
6, Az adatok forrása
Az Adatkezelő kizárólag a Felhasználók által megadott személyes adatokat kezeli, adatokat más
forrásból nem gyűjt. Az adatok megadása a Felhasználó önkéntes kapcsolatfelvétel során történik. A
Felhasználó az űrlap kitöltése során megadja a nevét, e-mail címét és telefonszámát.
Amennyiben a Felhasználó az Adatkezelő által szervezetett promóción regisztrál, és megadja adatait,
az adott promóció tájékoztatójában foglaltak szerint hozzájárul személyes adatai kezeléséhez. Ebben
az esetben az Adatkezelő kizárólag a promóció során megadott adatokat kezeli.
7, Az adatkezelés jogalapja
7.1. Figyelemmel az Adatkezelő tevékenységének jellegére, az adatkezelés jogalapja a Felhasználó
önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló kifejezett hozzájárulása (Infotv. 5. § (1) bek. a) pont),
továbbá profilalkotás esetén a Felhasználó megfelelő, a GDPR rendelkezéseinek megfelelő
tájékoztatása, továbbá a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja. A Felhasználók önként lépnek kapcsolatba
az Adatkezelővel, önként veszik igénybe az Adatkezelő szolgáltatását. Az adatkezelő a Felhasználók
hozzájárulásának a hiányában csak akkor kezel adatot, ha erre törvény egyértelműen felhatalmazza.
7.2. A Felhasználó jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása
nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
7.3. Jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozók részére történő Adattovábbítás a
Felhasználó külön hozzájárulása nélkül végezhető. Személyes adatok harmadik személynek vagy
hatóságok számára történő kiadása – hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag
jogerős hatósági határozat alapján, vagy a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén
lehetséges.
7.4. Bármely Felhasználó e-mail címének valamint a kapcsolat felvételi űrlap kitöltése során megadott
adatainak (pl. telefonszám stb.) megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail
címről ill. az általa megadott adatok felhasználásával kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E
felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen és/vagy adatokkal történt belépésekkel
összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta
és az adatokat megadta.
8, A kezelt adatok köre
Az Adatkezelő kizárólag a Felhasználók által megadott személyes adatokat kezeli. A kezelt adatok az
alábbiak: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, mobil telefonszám, lakhely. A fentieken túl az Adatkezelő
kezeli a technikai adatokat, ezen belül az IP címet.
9, Az adatkezelési folyamat leírása
Az adatok forrása a Felhasználó, aki az adatokat a Weboldalra belépve adja meg. A regisztrációs
űrlapon szereplő adatok megadása kötelező, kivéve, ha ennek ellenkezője kifejezetten fel van
tüntetve. A Felhasználó az adatokat önállóan adja meg, az Adatkezelő erre vonatkozóan semmilyen
kötelező iránymutatást nem ad, tartalmi elvárásokat nem támaszt. A Felhasználó az általa megadott
adatok kezeléséhez kifejezetten hozzájárul. A Felhasználó az Adatkezelő által kért adatokon kívül
jogosult más adatok megadására a profiljában, az adatok kezelésének jogalapja ebben az esetben is a
Felhasználó önkéntes hozzájárulása.
A Felhasználó a Weboldalon történő kapcsolatfelvétel során hozzájárul ahhoz, hogy a megadott
(személyes) adatait a www.klimatechnic.hu a kapcsolatfelvétel teljesítésére, hírlevél küldés céljából a
mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően tárolja, kezelje és felhasználja.
10, Reklámozási célú adatkezelés, hírlevelek küldése
Amennyiben a Felhasználó ahhoz hozzájárul, az Adatkezelő a megadott elérhetőségeken felveszi a
kapcsolatot a Felhasználóval, és számára a közvetlen megkeresés módszerével reklámot küld. A reklám
küldhető postai úton vagy e-mailben. A reklámozás feltétele minden esetben a Felhasználó
hozzájárulása. A Felhasználó a hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja.
11, Adattovábbítás
Az Adatkezelő személyes adatot csak akkor továbbít harmadik személy részére, ha ahhoz a Felhasználó
egyértelműen – a továbbított adatkör és az adattovábbítás címzettje ismeretében – hozzájárult, vagy
az adattovábbításra törvény felhatalmazást ad.
Az Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt
Személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely Személyes adat továbbítására őt
jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen Adattovábbítás, valamint az ebből származó
következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé
12, Adatfeldolgozás – Külső szolgáltatók
Az A Weboldal üzemeltetése során az Adatkezelő Külső szolgáltatókat vesz igénybe, amely Külső
szolgáltatókkal az Adatkezelő együttműködik.
A Külső szolgáltatók rendszereiben kezelt Személyes adatok tekintetében a Külső szolgáltatók saját
adatvédelmi szabályzatában foglaltak az irányadók. Az Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz annak
érdekében, hogy a Külső szolgáltató a részére továbbított Személyes adatokat a jogszabályoknak
megfelelőn kezelje, és azokat kizárólag a Felhasználó által meghatározott vagy a jelen Tájékoztatóban
alább rögzített célra használja fel.
Az Adatkezelő a Külső szolgáltatók számára végzett adattovábbításról a jelen Tájékoztató keretében
tájékoztatja a Felhasználókat .
Adatkezelő a tevékenysége ellátásához jogosult adatfeldolgozót igénybe venni. Az adatfeldolgozók
önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint
jogosultak eljárni. Az Adatkezelő ellenőrzi az adatfeldolgozók munkáját. Az adatfeldolgozók további
adatfeldolgozó igénybe vételére csak az Adatkezelő hozzájárulásával jogosultak.
Az Adatkezelő az igénybe vett adatfeldolgozókat a jelen Tájékoztatóban megjelöli.
Az Adatkezelő által igénybe vett Adatfeldolgozók
Szerver üzemeltetés: Rackhost Zrt..
Weboldal üzemeltetés: Nagy Zoltán e.v.
Adatbiztonság
Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési
intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és
titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az Adatkezelő az adatokat megfelelő
intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal,
törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott
technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
Az Adatkezelő az általa kezelt adatokat az irányadó jogszabályoknak megfelelően tartja nyilván,
biztosítva, hogy az adatokat csak azok a munkavállalók, és egyéb az Adatkezelő érdekkörében eljáró
személyek (adatfeldolgozók) ismerhessék meg, akiknek erre munkakörük, feladatuk ellátása
érdekében szükségük van.
Az Adatkezelő az elektronikus nyilvántartást informatikai program útján üzemelteti, amely megfelel az
adatbiztonság követelményeinek. A program biztosítja, hogy az adatokhoz csak célhoz kötötten,
ellenőrzött körülmények között csak azon személyek férjenek hozzá, akiknek a feladataik ellátása
érdekében erre szükségük van.
13, Az adatkezelés időtartama
Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha
a) kezelése jogellenes; Amennyiben kiderül, hogy az adatok kezelése jogellenesen történik, az
Adatkezelő a törlést haladéktalanul végrehajtja.
b) a Felhasználó kéri (a jogszabályon alapuló adatkezelések kivételével);
A Felhasználó önkéntes hozzájárulása alapján kezelt adatok törlését a Felhasználó kérheti. Ez esetben
az Adatkezelő az adatokat törli. A törlés csak akkor tagadható meg, ha az adatok kezelésére jogszabály
felhatalmazást ad.
Az Adatkezelő által küldött hírlevelek az azokban található leiratkozás linken keresztül mondhatók le.
Leiratkozás esetén az adatkezelő a hírlevél adatbázisában a Felhasználó Személyes adatait törli.
Mivel a Felhasználó részére az Adatkezelő folyamatos szolgáltatást nyújt, a felek kapcsolata
időhatárhoz nem kötött. Mindezek alapján – a Felhasználó kérésének hiányában – az Adatkezelő
mindaddig kezeli az adatokat, amíg az Adatkezelő és a Felhasználó közötti kapcsolat fennáll, és
ameddig az adatkezelő a Felhasználó számára szolgáltatást nyújthat.
Minden egyéb adatot az Adatkezelő töröl, ha nyilvánvaló, hogy az adatok felhasználására a jövőben
nem kerül sor, vagyis az adatkezelés célja megszűnt. A törlés esetén az Adatkezelő az adatokat
személyazonosításra alkalmatlanná teszi. Amennyiben jogszabály azt előírja, az Adatkezelő a
személyes adatot tartalmazó adathordozót megsemmisíti.
14, Technikai adatok és cookie-k kezelése
Az Adatkezelő rendszere automatikusan rögzíti a felhasználó számítógépének IP-címét, a látogatás
kezdő időpontját, illetve egyes esetekben – a számítógép beállításától függően – a böngésző és az
operációs rendszer típusát. Az így rögzített adatok egyéb személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze.
Az adatok kezelése kizárólag statisztikai célokat szolgál. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a
által üzemeltetett weboldalon makrók / cookie-k („sütik”) működnek.
Amennyiben a Weboldalon az Adatkezelő külső webes szolgáltatások segítségével jelenít meg
különféle tartalmakat, az néhány olyan süti tárolását eredményezheti, melyeket nem az Adatkezelő
felügyel, így nincs befolyása arra, hogy ezek a weboldalak, illetve külső domainek milyen adatokat
gyűjtenek. Ezen sütikről az adott szolgáltatásra vonatkozó szabályzatok adnak tájékoztatást.
A sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező. Visszaállíthatja böngészője
beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t
küld. A legtöbb böngésző ugyan alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek
általában megváltoztathatóak annak érdekében, hogy megakadályozható legyen az automatikus
elfogadás és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét. A Felhasználó tudomásul veszi,
hogy sütik nélkül a Weboldal működése nem teljes értékű.
15, A Felhasználók jogai és érvényesítésük

 1. Az átlátható tájékoztatás és a kommunikációhoz való jog
  Az adatkezelő megfelelő intézkedéseket kell hoznia annak érdekében, hogy az érintett részére a
  személyes adatok kezelésére vonatkozó, valamennyi információt és a rendeletben előírt minden egyes
  tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően
  megfogalmazva nyújtsa bármely információ esetében. Az információkat írásban vagy más módon –
  ideértve adott esetben az elektronikus utat is – kell megadni. Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás
  is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az érintett személyazonosságát.
 2. Az érintett hozzáférési joga
  Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy
  személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult
  arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
  a) az adatkezelés céljai;
  b) az érintett személyes adatok kategóriái;
  c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat
  közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve
  a nemzetközi szervezeteket;
  d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem
  lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
  e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok
  helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes
  adatok kezelése ellen;
  f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
  g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető
  információ;
 3. A helyesbítéshez való jog
  Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá
  vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult
  arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő –
  kiegészítését.
 4. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
  Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá
  vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó
  személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
  a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más
  módon kezelték;
  b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek
  nincs más jogalapja;
  c) az érintett a tiltakozik a profilalkotás ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az
  adatkezelésre, vagy az érintett az üzletszerzés céljára történő adatkezelés ellen;
  d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
  e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi
  kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
  A törléshez való jog nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:
  • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
  • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog
  szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott
  közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
  • az egészségügyi ellátás céljára, népegészségügyi célból, az egészségügyi szakember
  közreműködése mellett történik;
  • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
 5. Az adatkezelés korlátozásához való jog
  Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak
  valamelyike teljesül vagy az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás
  arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes
  adatok pontosságát.
  6 A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához
  kapcsolódó értesítési kötelezettség
  Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, törlésről vagy adatkezeléskorlátozásról,
  akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek
  bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő
  tájékoztatja e címzettekről.
 6. Az adathordozhatósághoz való jog
  Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott
  személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá
  jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt
  akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az
  adatkezelés írásbeli hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul, illetve, ha automatizált módon történik.
 7. A tiltakozáshoz való jog
  Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes
  adatainak a jogos érdeken, illetve közhatalmi jogosítványon alapuló kezelése ellen, ideértve az említett
  rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés
  érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes
  adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen
  üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés
  érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
  A Felhasználó a fenti, jogainak gyakorlásával kapcsolatos nyilatkozatokat megteheti az adatkezelő 2.
  pontban írt elérhetőségein.
  A Felhasználó panaszával fordulhat közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
  Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail:
  ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) is. A Felhasználó jogosult jogainak megsértése esetén
  az Infotv. 22. § (1) bekezdése alapján bírósághoz fordulni. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe
  tartozik.
  16, Az Adatkezelési Tájékoztató módosítása
  Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor
  módosítsa. Az Adatkezelő a jelen Tájékoztató módosítása esetén rendszerüzenet küldése útján
  jogosult (de nem köteles) a Felhasználókat a módosításról tájékoztatni. Az értesítésben foglalt
  tájékoztatás alapján a Felhasználó a jelen Tájékoztatóban és a mindenkor hatályos jogszabályokban írt
  módon jogosult az adatkezeléssel kapcsolatos jogait gyakorolni.
  A Felhasználó következő belépéssel elfogadja a Tájékoztató mindenkor hatályos rendelkezéseit, ezen
  túlmenően az egyes Felhasználók beleegyezésének kikérésére nincs szükség