Megosztás!

Mit tartalmaz:

A ki­szál­lá­si költ­sé­get a leegyeztetett helyszínre, Fejér, Komárom-Esztergom és Pest megye budai te­rü­le­tén be­lül.
Egyéb településekre megegyezés szerint, ez függ az elvégzendő munka paramétereitől.

 • Az ál­ta­lunk ér­té­ke­sí­tett klí­ma hely­szín­re szál­lí­tá­sát, partnercégen vagy szerelőnkön keresztül
 • A te­le­pí­tés mun­ka­dí­ját (1db kül­té­ri és 1 db bel­té­ri egy­ség fel­sze­re­lé­sét)
 • Elekt­ro­mos ká­be­le­zést a kül­té­ri és bel­té­ri egy­ség kö­zött
 • 1 db fal­át­tö­rés el­ké­szí­té­sét (vasbeton, panel sarkok , megegyezés szerint)
 • A kül­té­ri és bel­té­ri egy­ség össze­kö­té­sét tisz­tí­tott , prémium szi­ge­telt réz csővel 3 mé­te­res cső szakaszon
 • Az hűtéstechnikai csatlakozások, csőutak és ká­be­le­zés el­ta­ka­rá­sát dekor­csa­tor­ná­val 3 m hosszig
 • A csepp­víz­ve­ze­ték ki­épí­té­sét 3 fm hosszig
 • A kül­té­ri egy­ség rög­zí­té­sét tar­tó­kon­zol­ra, vagy rez­gés­csil­la­pí­tó talp­ra
 • A ké­szü­lés vá­kuumo­lá­sát, mely a csőrendszer idegen anyagait, pl. víz eltávolítja a hálózatból.
  Rendszer nyo­más­pró­bá­ját , mely garantálja a kötések megfelelő szilárdságát.
 • A ké­szü­lék be­üze­me­lé­si jegy­ző­köny­vé­nek, ga­ran­ci­á­já­nak ki­töl­té­sét és re­giszt­rá­lá­sát a Nem­ze­ti Klí­ma­vé­del­mi Ha­tó­ság­nál
 • Egyéb rög­zí­tő­ele­me­ket és ki­egé­szí­tő­ket
 • A sze­re­lés utá­ni össze­ta­ka­rí­tást
 • A be­ren­de­zés hasz­ná­la­tá­nak ok­ta­tá­sát